សូមស្វាគមន៍មកកាន់ HOPE KIDS!!!
About Hope Kids

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ HOPE KIDS!!!

យើងខ្ញុំផ្តល់សេវាកម្មជូននូវការអប់រំពិសេសអោយបានល្អបំផុត សម្រាប់កុមារអូទីស្សឹមដោនស៊ីនដ្រូម ការព្យាបាលភាសា និងការយឺតយ៉ាវនៃភាសា កុមារដែលមានពិការភាពបញ្ញា ​និងបញ្ហាក្នុងការសិក្សា។

recent articlesព័ត៌មាន និងបច្ចុប្បន្នភាព

ការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់ឪពុកម្តាយចំពោះការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់កូន
20 វិច្ឆិកា 2023

និពន្ធ​ដោយ Hope Kids
សាលាក្តីសង្ឃឹមកុមារយើងខ្ញុំ មានមោទនភាពដែលជាផ្នែកមួយនៃសន្និសីទលើកទី២ របស់បុរីប៉េងហួត។ អ្នកស្រី ម៉ម ឡៃ នាយិការបស់សាលាក្តីសង្ឃឹមកុមារ នឹងចែករំលែកអំពី “ការរួមចំណែកជាវិជ្ជមានរបស់ឪពុកម្តាយចំពោះការលូតលាស់ផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់កូន”។
របៀបនៃការរៀនរបស់កុមារអូទីស្សឹម
19 វិច្ឆិកា 2023

និពន្ធ​ដោយ Hope Kids
ជាបន្តទៀត នៅក្នុងវគ្គស្វែងយល់អំពីរបៀបនៃការរៀនរបស់កុមារអូទីស្សឹម យើងនឹងពិភាក្សាអំពីរោគសញ្ញាដែលគ្រូពេទ្យ និងអ្នកជំនាញដែលមានតម្រូវការពិសេសផ្សេងទៀតមើលទៅលើកុមារ ដើម្បីមើលថាតើពួកគេមានអូទីស្សឹមដែរឬទេ។ នេះគឺជារោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលបានកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅDSM-5។